Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAZMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY ON WRITING SKILL )

Yazar : Berna ÜRÜN KARAHAN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 3
Sayfa : 314-324
    


Özet

Yazma dilin dört temel becerisinden olup; bireylerin hem öğretim sürecinde hem de özel hayatlarında, anlaşma, anlama ve hatta geleceğe bir şeyler bırakmak için en önemli ihtiyaçlarından biridir. Doğal bir ihtiyaçtan doğan bu beceri, bireyin hayatında her alanda gerekli bir kavramdır. Tabi bu becerinin edinimi ve sağlıklı gelişimi üzerinde durulmalıdır. Zira birey, her an gelişen ve değişen bir varlıktır. Tüm bunlar dikkate alındığında beceri edinimi süreci titizlikle incelenmelidir. Özellikle dili ve becerilerini öğretecek ve bu becerilerle öğrencilerine yol gösterecek öğretmen adaylarının dilin becerileri ile ilgili durumlarının ne olduğu üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışma ile öğretmen adayları için “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, rastgele yöntemle seçilmiş 375 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 2019 yılında toplanmıştır. Çalışmada gönüllülük esasına dikkat edilmiştir. Öncelikle madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşleri alınmıştır. Ölçme aracı; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin 26 madde ve 1 alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu alt boyut, “yazma tutumu” olarak adlandırılmıştır. Sonra ölçme aracının iç tutarlığı Cronbach Alpha ile hesaplanmış ve oldukça yüksek güvenirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da ölçeğin farklı çalışma gruplarında da rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir. Ölçek bu anlamda geçerli ve güvenilir sayılmıştır.Anahtar Kelimeler

Yazma, eğitim, tutum, öğretmen adayı, beceriAbstract

Writing is one of four main skills of language and it is one of the most important needs of the individuals to agree, understand, and even to leave something to the future in both educational period and their private lives. This skill, which arises from a natural need, is a concept required in all areas of the individuals' lives. For sure, the acquisition and healthy development of this skill should be emphasized. Because the individual is a being that develops and changes at any moment. Considering all these, the skill acquisition process should be examined very carefully. Especially it is an important issue to emphasize the situation of the preservice teachers, who will teach language and its skills and guide students with these skills, about the skills of the language. This study aimed to develop the “Writing Attitude Scale” for preservice teachers. The sample of the study was composed of 375 preservice teachers who were studying at Kafkas University Dede Korkut Faculty of Education and were selected randomly. The study was conducted according to voluntary basis. Firstly, the item pool was prepared and expert opinions were received. The exploratory factor analysis and the confirmatory factor analysis of the scale were performed and developed. Based on the results, it was determined that the scale was composed of 26 items and 1 subscale. This subscale was named “writing attitude”. Then, the internal consistency of the scale was calculated based on Cronbach’s Alpha value and it was concluded to have high reliability. The results of the confirmatory factor analysis also indicated that the scale may also be easily used in different study groups. In this sense, the scale is considered to be valid and reliable.Keywords

Writing, education, attitude, preservice teacher, skill

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri