Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
(VALIDITY AND RELIABILITY OF LIFELONG LEARNING SCALE’S TURKISH FORM )

Yazar : Fatih CAN   - Kayhan BOZGÜN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 1
Sayfa : 122-133
    


Özet

Günümüz dünyasında, insanların kendi sorunlarıyla mücadele etmeleri, kendilerini geliştirmeleri, yaşadığı döneme ayak uydurmaları ve bilgi donanımlarını güçlendirmek amacıyla öğrenmeyi süreklilik arz eden bir biçime dönüştürmesi kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme düzeylerini belirlemek için Drewery vd. (2017) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamaktır. Ölçeğin İngilizce formu, hem İngilizce hem Türkçe bilen alanında uzman iki kişi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Form, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden bir öğretim elemanı tarafından da incelenmiş ve pilot çalışma öncesinde uzman görüşü alınmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam eden 217 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliği DFA [Doğrulayıcı Faktör Analizi] ile güvenirliği ise SPSS programında güvenirlik analizleri ile incelenmiştir. “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği”nin ölçüt bağıntılı geçerliği “Akademik Özyeterlik Ölçeği” (Yılmaz vd., 2007) kullanılarak incelenmiştir. Buna göre çalışma grubunda, “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği”nin alt boyutları ile “Akademik Özyeterlik Ölçeği” toplam puanı alt boyutları arasında orta düzeylerde pozitif anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ile iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve ölçeğin güvenilir olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, ölçeğin Türkçe formunun orijinal yapıya uygun olarak aynı yapıyı ölçtüğünü göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada Türk kültürüne uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışmalarıyla kanıtlanmış olan Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği, meslek hayatına atılacak olan üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme düzeyini belirlemede kullanılabilir. Çalışmadan elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlara göre bazı önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Yaşam boyu öğrenme, akademik özyeterlik, doğrulayıcı faktör analizi, üniversite öğrencileriAbstract

In today’s world, it reveals the necessity of continuous learning in order to help people struggle with their own problems, improve themselves, keep up with the period they live in and strengthen their knowledge. The purpose of this study is to determine the lifelong learning levels of university students by Drewery et. al. (2017) to adapt the “Lifelong Learning Scale” developed in Turkish. The English form of the scale has been translated into Turkish by two experts in both English and Turkish. The form was examined by a faculty member from the Guidance and Psychological Counseling department and expert opinion was obtained before the pilot study. The sample group of the study consists of 217 students who continue their education in Amasya University Faculty of Education in the 2019-2020 academic year. The construct validity of the Turkish form of the scale was determined by CFA [Confirmatory Factor Analysis]; reliability was analyzed with reliability analysis in SPSS program. The “Lifelong Learning Scale” was examined using the “Academic Self-Efficacy Scale” (Yılmaz et al., 2007) for criterion-related validity. Accordingly, in the study group, there was a moderately positive relationship between the sub-dimensions of the “Lifelong Learning Scale” and the sub-dimensions of the “Academic Self-Efficacy Scale”. Corrected item total correlations and internal consistency coefficients were calculated for the reliability studies of the scale and it was seen that the scale was raliable. The findings show that the Turkish form of the scale measures the same structure in accordance with the original structure. In conclusion, the “Lifelong Learning Scale” is adapted to Turkish culture with the validity and reliability studies in this study can be used for university students who will start the proffession. The findings obtained from the study were interpreted and discussed and some suggestions were made according to the results.Keywords

Lifelong learning, academic self-efficacy, confirmatory factor analysis, students

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri