Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DERLEM TABANLI OKUMA METNİ DENEMESİ: GECE KUŞLARI (A1-A2)
(A PROPOSAL FOR A CORPUS-BASED READING TEXT IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: NIGHTHAWKS (A1-A2) )

Yazar : Büşra TOMRUKCU   - Dilek FİDAN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(2)
Sayfa : 119-154
    


Özet

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen başlangıç düzeyi (A1-A2) öğrenicileri için metinsellik ölçütlerine uygun, okunabilir, okunaklı, öğrenmeye yardımcı ve alanda var olan kaynaklardan farklı olarak birden fazla sonu olup öğrenicinin, hikâyenin akışına göre seçim yapıp okumaya devam etmesini sağlamak üzere kurgulanmış bir okuma materyaliyle ilgili verileri paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda, “Gece Kuşları” adında derlem tabanlı bir hikâye metni oluşturulup zayıf deneysel desenlerden “tek grup öntest-sontest modeli” ile metin A1, A2 ve B1 düzeylerindeki öğrenicilere (N: 132) uygulanmış ve elde edilen bulguların nitel ve nicel değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde, cinsiyet, yaş ve kur düzeyi değişkenleri temel alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Gece Kuşları metni, öğrenicilerin okuma tutumlarında istek (p> .004), fayda (p> .008), kaygı (p> .021) boyutlarında olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı değişmeler tespit edilmesinin yanı sıra  metne karşı olumsuz görüş geliştirmedikleri görülmüştür. Metni okuma-anlamada kadınların, istatistiksel olarak erkeklerden daha başarılı oldukları; yaş değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ve dil düzeyi açısından en başarılı grubun sırasıyla B1, A2 ve A1 düzeyi öğrenicileri olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, “Gece Kuşları” metninin, hedeflendiği gibi metinsellik ölçütlerini karşılayan; okuyucu tarafından hangi son (“Gri Şapka”' ya da “Kırmızı Elbise”) seçilirse seçilsin, hedef okuyucu kitlesi olan A1 ve A2 öğrenicilerinin düzeylerine uygun, “okuması kolay bir metin” olduğu ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, okuma materyali, derlem tabanlı söz varlığı, okuma tutumuAbstract

The purpose of this study is to share the data of a reading material, which is compatible with the standards of textuality, readable, legible, helpful to learning, and, differently from the existing resources in the field, has multiple endings that will enable the learner to choose according to the flow of the story and continue reading, for beginner level (A1-A2) language learners who learn Turkish as a foreign language. Following this purpose, a corpus-based story text named “Nighthawks” (Gece Kuşları) was created and the text was applied to the learners at A1, A2, and B1 levels (N: 132) by using the “one-group pretest-posttest model”, one of the weak experimental designs, and the qualitative and quantitative evaluations of the findings were carried out. These evaluations were based on the variables of gender, age, and course level. According to the findings obtained, it was observed that the text “Gece Kuşları” positively caused statistically significant changes in the reading attitudes of the learners in terms of desire (p> .004), benefit (p> .008), and anxiety (p> .021), while the learners did not develop negative opinions about the text. It was also noticed that women were statistically more successful than men in reading and comprehending the text, the age variable was not statistically significant, and the most successful groups in terms of the language level were B1, A2, and A1 learners, respectively. Consequently, it was proved that the text “Gece Kuşları” meets the textuality criteria as intended and it is a reader-friendly text which is appropriate for the levels of A1 and A2 learners as its target readers, no matter which ending (“Grey Hat” or “Red Dress”) is chosen by the reader.Keywords

Teaching Turkish as a foreign language, reading material, corpus-based vocabulary, reading attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri