Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AİT KAVRAM VE TERİMLERİ BİLME DÜZEYLERİ
(PRE-SCHOOL CONCEPT AND WORD KNOWLEDGE LEVELS OF PRE-SERVICE PRE-SCHOOL TEACHERS )

Yazar : Mehmet Fatih ÖZCAN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 1(2)
Sayfa : 197-215
    


Özet

Okul öncesi öğretmeni adaylarının 0-6 yaş dönemi çocuklara rol model olmasından dolayı, kelime ve kavram bilgisi kazanım ve düzeylerinin denetlenip, eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızda, Dil ve Konuşma Bozuklukları dersi kapsamında, okul öncesi öğretmeni adaylarının ÖABT kitaplarında yer alan ve lisans eğitiminde öğrendikleri terimleri tanımlama ve verilen örnek tanımlardan hareketle kavram ifadelerini bilme düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır.

2018-2019 akademik yılında “Dil ve Konuşma Bozuklukları” dersi kapsamında yürütülen çalışmada örnek olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nın son sınıfında öğrenim gören 110 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemdeki öğretmen adaylarının kavram ifadelerini nasıl anladıklarını ortaya çıkarmak ve öğrenim düzeylerini tespit etmek amacıyla 12 durum ifadesinin verilip bu ifadelerin karşıladığı kavramın yazmasının amaçlandığı yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarının ilgili durumlara verdikleri cevaplar “anlama”, “sınırlı anlama”, “yanlış anlama”, “cevap verememe” kategorilerine göre betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca ÖABT kitaplarından, okul öncesi eğitiminde temel teşkil eden kelimeler belirlenip, öğretmen adaylarından anlamlarını yazmaları istenilen 42 terimlik bir form oluşturulmuştur. Formların sonunda öğretmen adaylarının öz değerlendirme yapmaları için de 1 açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen veriler analiz edilip yüzde ve frekans değerlerinin sunulduğu tablolar hazırlanmıştır.

Okul öncesi öğretmeni adaylarının kavramlara ve terimlere karşı olumlu tutum içerisinde oldukları ancak terimlerin anlamlandırılması kısmında yeterli kazanıma sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda kavram öğrenimi ve öğretiminin kalıcı ve daha işlevsel bir hâle getirilmesi gerektiği; ayrıca öğretmen adaylarının kavram karmaşası yaşadıkları, gelişim dönemlerini karıştırdıkları ve seçenekler olmadan kavram adlarını hatırlayamadıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarına verilen tanımlamalardan ve terimlerden yeterli dönüt alınamadığı için adayların okul öncesi eğitiminin temel terim ve kavramları hakkında yeterli bir kazanıma sahip olmadıkları sonucuna da ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Okul öncesi, ÖABT, kelime bilgisi, kavramsal bilgiAbstract

Since preschool teacher candidates are role-models for children aged 0-6, vocabulary and concept knowledge acquisition and levels should be checked and their deficiencies should be eliminated. Within the scope of the language and speech disorders course, It is aimed to identify the pre-school teachers’ level of learning the concept expressions which they have learned during their university education in the ÖABT books and learning the concept expressions based on the sample definitions given.

The case study method has been used in the study carried out within the scope of the “Language and Speech Disorders” course in the 2018-2019 academic year. The sample of the study consists of 110 pre-service teachers who study in the last year of Ağrı İbrahim Çeçen University Preschool teaching program. The semi-structured questionnaire, in which 12 statements have been given and intended to find the concept that it met, has been prepared by the researcher to reveal how teacher candidates in the sample understand the theoretical expressions and to determine their education levels. The answers given by teacher candidates to the relevant sentences have been evaluated using a descriptive analysis method according to the categories of “comprehension”, “limited comprehension”, “misunderstanding”, “not answered”. Also, the basic words in pre-school education have been determined from the ÖABT books and a form of 42 words has been created, in which teacher candidates are expected to know their meanings. At the end of the forms, 1 open-ended question has been asked pre-service teachers for their self-assessment. The data obtained have been analyzed and tables containing percent and frequency values have been prepared.

It has been concluded that pre-school pre-service teachers have a positive attitude towards concepts and words, yet they don’t have enough acquisition in making sense of words. As a result of the study, it has been determined that the concept of learning and teaching should be made permanent and more functional; it has also been determined that the candidate teachers have experienced concept confusion, have confused development periods, and cannot remember the concept names given without options. It is also concluded that the candidates do not have sufficient knowledge about the basic words and concepts of preschool education, since sufficient feedback cannot be obtained from the given definitions and words.Keywords

Preschool, ÖABT, vocabulary, notional information

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri