Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(A STUDY OF DEVELOPING LISTENING ATTITUDE SCALE )

Yazar : Berna ÜRÜN KARAHAN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 1(2)
Sayfa : 188-196
    


Özet

Dinleme anlama ve anlaşmanın kısacası iletişimin de temel taşlarındandır. Bu becerinin edinimi dikkate alınması ve titizlikle üzerinde durulması gereken bir süreçtir. Zira temel becerilerin edinimi bireyin sonraki öğrenme-öğretme ve sosyal süreçlerini de etkileyecektir. Olumlu tecrübeler olumlu tutumlara dönüşür. Olumsuz süreçler ise olumsuz tutumlara neden olur ki bu durum öğrenme ve iletişim süreçlerini de olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle beceri edinimi üzerinde durulması gereken bir durumdur. Bu doğrultuda çalışmada ortaokul 5. sınıf öğrencileri için “Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars ili merkezinde bulunan, rastgele yöntemle seçilen ortaokul 5. sınıflarda öğrenim gören 372 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri 2019 yılında toplanmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesinde öncelikle soru havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen verilerle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, 22 madde ve 1 alt boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Bu alt boyut, “dinleme tutumu” olarak adlandırılmıştır. Ölçek 5’li likert yapıda olup puanlamalar “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde sıralanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110, en düşük puan ise 22’dir. Yapılan DFA sonuçlarına göre ölçeğin uyum katsayılarına bakıldığında modelin veri setine iyi uyum sağladığı görülmüştür. Tüm bu sonuçlar ışığında, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu sonucuna varılmış ve bu anlamda alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Eğitim, dinleme, tutum, ortaokul, öğrenciAbstract

Listening is among the cornerstones of understanding and agreement, in brief communication. The acquirement of this skill is a process that needs to be taken into consideration and dwelled upon attentively. This is because the acquirement of basic skills will also affect the individual’s next learning-teaching and social processes. Positive experiences will turn into positive attitudes. Negative processes will lead to negative attitudes, which may affect the learning and communication processes negatively. Therefore, skill acquirement is a condition that needs to be dwelled upon. Accordingly, in this study, it was aimed to develop the “Listening Attitude Scale” for secondary school five- grade students. The sample of the study consisted of 372 secondary school five-grade students in the city center of Kars who were chosen via the random method. The data of the study were collected in 2019. The assessment tool was developed primarily by creating a question pool and then receiving an expert opinion. Exploratory and confirmatory factor analyses were performed via the data acquired. As a consequence, a scale, comprising 24 items and one subscale, was obtained. This subscale was named as “listening attitude”. In the five-point Likert scale, the scorings range as follows: “Strongly Agree”, “Agree”, “Uncertain”, “Disagree”, and “Strongly Disagree”. According to the results of the CFA, the fit coefficients of the scale demonstrated that the model had a good fit with the data set. In light of all these results, it was concluded that the scale had a valid and reliable structure. In this sense, it is believed to contribute to the literature.Keywords

Education, listening, attitude, secondary school, student

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri