Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ
(TEACHER-STUDENT COMMUNICATION DURING THE PANDEMIC PROCESS FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS )

Yazar : Kerim GÜNDOĞDU   - Ayşe YAVUZ  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(4)
Sayfa : 458-478
    


Özet

Bu araştırmanın temel amacı ortaöğretim düzeyinde öğretmen-öğrenci iletişiminin pandemi sürecinde nasıl etkilendiğini öğretmen görüşlerine göre incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda pandemi sürecinde öğretmenlerin öğretim etkinliklerini nasıl gerçekleştirdiği, öğretmen-öğrenci iletişiminin doğası ve eğitim etkinliklerinin nasıl daha etkin hâle getirilebileceği araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Ortaöğretim kurumlarında aktif olarak görev yapan 14 gönüllü öğretmen ile kartopu (zincirleme) örnekleme yöntemine başvurularak araştırmacılar tarafından hazırlanan yedi soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ele alınan durum, pandemi sürecinde gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri iken gerçek yaşam durumları ise veri toplanan okullar ile sınırlandırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler tümevarımsal içerik ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgular, ortaöğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğunun ekipman eksikliği, zayıf internet bağlantısı ve uygun çalışma ortamı bulunmaması gibi nedenlerle çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilen eğitim etkinliklerine katılamadığını göstermektedir. Bununla birlikte derse katılan öğrencilerin bazıları benzer problemler nedeniyle motivasyon eksikliği yaşamışlardır. Araştırma bulguları pandemi sürecinde öğretmen-öğrenci iletişiminin ve dolayısıyla eğitime ulaşmanın ön koşulunun teknolojik ekipman, internet bağlantısı, derse katılmak için uygun fiziksel ortam olduğunu ortaya koymuştur. Katılımcılar bu durumun eğitim eşitsizliğini daha da derinleştirdiğini belirtmiştir. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için okul yönetimi, veliler ve sınıf rehber öğretmenleri ile eşgüdüm içerisinde eksikliklerin giderilmesine yönelik adım atılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Öğretmen-öğrenci iletişimi, pandemi, ortaöğretim alan öğretmenleriAbstract

The main purpose of this research is to examine how teacher-student communication is affected during the pandemic process, according to teacher views. It has been researched how teachers perform their teaching activities during the pandemic process, the nature of teacher-student communication and how educational activities can be made more effective. Case study, one of the qualitative research methods, was used. Interviews were conducted with 14 teachers using the snowball sampling method and a semi-structured interview form consisting of seven questions prepared by the researchers. While the situation in question was the teaching activities carried out during the pandemic process, real-life situations were limited to the schools where data was collected. The data were analyzed through inductive content and descriptive analysis. The findings show that the majority of secondary school students cannot participate in educational activities held in online environments due to lack of equipment, poor internet connection, and lack of suitable working environment. Some of the students who attended the course experienced a lack of motivation due to similar problems. The findings revealed that the prerequisites for teacher-student communication and therefore access to education during the pandemic process are technological equipment, internet connection, and a suitable physical environment for attending classes. Participants stated that this situation deepens the educational inequality even more. In order to eliminate this inequality, it is recommended to take steps to eliminate the deficiencies in coordination with the school administration, parents and class counselors.Keywords

Students-teacher communication, pandemic, secondary-school teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri